SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BM:BBLV:01

                                    BIÊN BẢN LÀM VIỆC

v/v: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hôm nay,     ……giờ…., ngày …..tháng….năm 20…

Tại địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN A:

  1. ……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………

BÊN B:

  1. ……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………

Nội dung làm việc như sau (ghi rõ sự việc và hậu quả nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của bên B:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Rút kinh nghiệm của bên B:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Giải pháp và cam kết của bên B:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Kết luận chung của bên A :

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất nội dung như biên bản và cam kết đúng hoàn toàn sự thật.

Buổi làm việc kết thúc lúc:…….giờ….., ngày ……………………..  tháng …………  năm 20………………………………………………………..

Biên bản làm việc được lập thành ………………..  bản.

……………, ngày…..tháng….năm 20…

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

……………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

……………………

Facebook Comments