ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường …………………………….  Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………… Tôi tên là: ............................................................................................................. Là...

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

ĐƠN XIN NHẬP HỌC Kính gửi: BGH trường THPT Nhân Việt – TP Hồ Chí Minh Họ tên phụ huynh:..................................................................................................... Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................... Nay tôi làm đơn này xin cho con (cháu) tôi tên:............................................................. Sinh ngày:...................................... Nơi sinh:.....................................

PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY, CHỦ ĐỀ DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY, CHỦ...

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               BM:BCGT:01                                    BÁO CÁO GIẢI TRÌNH v/v: Cơ...

BIÊN BẢN KIỂM TRA

0
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                     BIÊN BẢN KIỂM TRA Căn cứ Quyết định số:…../QĐ….ngày………………của Hiệu...

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

0
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BM:BBLV:01                                     BIÊN BẢN LÀM VIỆC v/v: ............................................................................................... .......................................................................................................................................... Hôm nay,     ......giờ...., ngày...

Tin Nổi Bật

Tuyển Sinh