CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường …………………………….

 Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Là phụ huynh học sinh: …………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………

Đang học lớp: ……………………………………………………………………………………………………………….  Năm học: ……………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này xin phép cho con tôi được nghỉ học từ ngày…………………………đến ngày……………………………..

Lí do:……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….Kính mong Nhà trường và Giáo viên chủ nhiệm xem xét cho con tôi được nghỉ học. Con tôi sẽ học bài, chép bài và làm bài tập đầy đủ trong thời gian nghỉ phép.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                      

 

 

Duyệt của BGH

 

Tân Phú, ngày        tháng          năm 20 

 

Người viết đơn

 

 

Facebook Comments