ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: BGH trường THPT Nhân Việt – TP Hồ Chí Minh

Họ tên phụ huynh:………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin cho con (cháu) tôi tên:…………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………….. Nơi sinh:……………………………. Giới tính: Nam/nữ

Dân tộc: …………………………Tôn giáo:…………………..Diện chính sách:……………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Đã học tại trường:……………………….. Lớp: ………………. Tỉnh (TP)………………………….

Nay xin được học lớp:……………….. Tại trường THPT Nhân Việt, năm học:……………………………..

Chế độ học:   Nội trú /Bán trú/ Ngoại trú

Những môn học yêu thích:………………………………………………………………………….

Những môn học còn yếu:…………………………………………………………………………….

Thành tích học tập cao nhất :………………………………………………………………………..

Năng khiếu :(văn nghệ, thể thao):…………………………………………………………………

Thành tích đặc biệt trong lĩnh vực khác: …………………………………………………………

Đăng kí khối học:……………………. (A,B,C,D…)Nghề nghiệp yêu thích:………………………

Vấn đề sức khỏe cần lưu ý: ………………………………………………………………………

Đang chữa trị bệnh: ………………………………………………………………

Kiêng kị: ……………………………..

Họ và tên cha:…………………………………………… Nghề nghiệp:………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ:……………………………………………. Nghề nghiệp:……………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người giám hộ (nếu có):…………………………. Là (ông, bà, anh…):………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những quy định, nội quy và cam đoan phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.

 

            PHẦN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG:

(Nhân viên tư vấn phải điền đầy đủ thông tin này)

Ngày bắt đầu học:……………….. Số điện thoại:………………………………

Mức học bổng………………………… Thời gian hưởng (*):…………………

Phụ huynh biết thông tin trường từ:

Internet                                    Tờ rơi

HS giới thiệu:…………………………………… Đã học lớp:…………………

Khác………………………………………………………………………………………..

(*) Ghi rõ thời gian được hưởng học bổng là: 3 năm, 1 năm, 1 học kỳ

TP.HCM, ngày………tháng……. năm……..…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

_______________________________

Facebook Comments