CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 2018
Đề tài: Tủ Cấy Mô Thực Vật
Nhóm thực hiện: Nguyễn Ngọc Thanh Thư & Võ Thụy Mai Như

Facebook Comments