CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 2018
Đề tài: Nghiên cứu lên men sinh khối từ vi tảo Chlorella Vulgaris và thu nhận Bio-ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học
Nhóm thực hiện: Huỳnh Thành Long & Nguyễn Hữu Trí

Facebook Comments