CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 2018
Đề tài tham dự: Tái sử dụng xỉ than tổ ong trong sản xuất gạch không nung có độ cứng dẻo cao.
Nhóm thực hiện: Thu Hằng & Tú Anh

Facebook Comments