SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                    BIÊN BẢN KIỂM TRA

Căn cứ Quyết định số:…../QĐ….ngày………………của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban Kiểm tra nội bộ và ban hành kế hoạch KTNB năm học 2019 – 2020.

Hôm nay,     ……giờ…., ngày …..tháng….năm 20…

Tại địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

 1. THÀNH PHẦN: Chúng tôi bao gồm có:

BÊN A:

 1. ……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………

BÊN B:

 1. ……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………
 3. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Nội dung kiểm tra như sau (ghi rõ sự việc và hậu quả nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG CỦA BÊN A

 1. Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nguyên nhân:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. KIẾN NGHỊ CỦA BÊN A

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ý KIẾN CỦA BÊN B ( Giải pháp và cam kết thực hiện)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thống nhất nội dung như biên bản và cam kết đúng hoàn toàn sự thật.

Việc kiểm tra kết thúc lúc:…….giờ….., ngày ………………………  tháng …………  năm 20………………………………………………………..

Biên bản làm việc được lập thành ………………..  bản. có giá trị như nhau

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia làm việc chung cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

……………, ngày…..tháng….năm 20…

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

……………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

……………………

 

Facebook Comments